Ὑπὸ διαρροίας ἐνοχλούμενος

Οἱ πολλοὶ τραυματισμοί του δὲν ἐμπόδισαν ποτὲ τὸν Ἀλέξανδρο ἀπ’ τὴν προώθησή του πάντοτε στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς μάχης∙ πολλοὶ ἱστορικοὶ χαρακτήρισαν ἀπερίσκεπτη αὐτὴ τὴν συμπεριφορά του, ἀλλὰ ἂν ἄλλαζε νοοτροπία δὲν θὰ ἦταν Ἀλέξανδρος. «Ἐν Μαλλοῖς τοξεύματι διπήχει διὰ τοῦ θώρακος εἰς τὸ στῆθος ὑπελάσας ἔλαβε κατὰ τοῦ αὐχένος»∙ στοὺς Μαλλούς, ἔθνος τῶν Ἰνδιῶν, δύο πήχεων βέλος τὸν κτύπησε στὸν θώρακα καὶ ἀφοῦ διαπέρασε τὸ στῆθος βγῆκε στὸν αὐχένα. «Ὡς Ἀριστόβουλος ἱστόρηκε»∙ ὅπως ἐξιστόρησε ὁ Ἀριστόβουλος. «Διαβὰς δὲ τὸν Τάναϊν ἐπὶ τοὺς Σκύθας καὶ τρεψάμενος, ἐδίωξεν ἵππῳ ἐπὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους, ὑπὸ διαρροίας ἐνοχλούμενος»∙ ἀφοῦ πέρασε τὸν Τάναϊ, τὸν σημερινὸ Δὼν τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν Σκυθῶν καὶ ἀφοῦ τοὺς συνέτριψε, τοὺς καταδίωξε μὲ τὸ ἱππικὸ ἐπὶ ἑκατὸν πενῆντα στάδια, ἐπὶ τριάντα χιλιόμετρα περίπου, ἐνοχλούμενος ἀπὸ διάρροια. Στὸ Ντομπὰς εἶχε φθάσει ὁ νεαρὸς στρατηλάτης.