Εὐρώπη, ναυτικὸ περιπολίας

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καὶ Ἀμύνης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀποφάσισε τὴν συγκρότηση ἑνιαίας ναυτικῆς δυνάμεως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κύματος τῶν μεταναστῶν∙ ἡ δύναμη, μὲ ἕδρα τὴν Ἰταλία καὶ Ἰταλὸ ναύαρχο ὡς διοικητή, θὰ περιπολεῖ στὴν Μεσόγειο, ἀπ’ τὴν Ἱσπανία μέχρι τὴν Κύπρο, ἀλλὰ περισσότερο στὶς ἀκτὲς τῆς Λιβύης καὶ στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Τρεῖς θὰ εἶναι οἱ ἐνέργειές της, συγκέντρωση πληροφοριῶν γιὰ τὶς μετακινήσεις μεταναστῶν μέσα στὴν Λιβύη ἢ ἄλλη χώρα, ἐπίθεση καὶ κατακράτηση τῶν σκαφῶν ποὺ μεταφέρουν μετανάστες καὶ καταστροφὴ σκαφῶν στὸν λιμένα ἐκκινήσεώς τους. Πρόκειται για τὴν πρώτη ὀργανωμένη ἐπιχείρηση ἐλέγχου τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν∙ στὴν δύναμη θὰ συμμετέχουν ὅλες οἱ χῶρες, ἀλλὰ περισσότερο οἱ μεγάλες, Βρεταννία, Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία καὶ οἱ γειτονικές, Ἱσπανία καὶ Ἑλλάδα. Τὰ ἐπιτελεῖα σχεδιάζουν ἤδη τὴν συγκρότηση τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία προβλέπεται ὅτι θὰ ἀρχίσει σύντομα τὶς περιπολίες της.