Μεταρρυθμίσεις Εὐρωζώνης

Τὴν ἀνάγκη τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Εὐρωζώνη ζήτησε ὀ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, μετὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Ρίγα τῆς Λεττονίας∙ ἡ ἀνάπτυξη ἔχει ἐπανέλθει στὴν οἰκονομία της, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀπαλλαγὴ πολλῶν χωρῶν ἀπ’ τὶς δουλεῖες τῆς προηγούμενης ἐποχῆς καὶ τὴν προσαρμογή τους στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως. Ὁ Μάριο Ντράγκι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς παραινέσεως στοὺς ἑταίρους, καίτοι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἁρμοδιότης τοῦ Εὐρωσυμβουλίου καὶ ὄχι τῆς τραπέζης του, διότι ἡ διάθεση τοῦ 1,1 τρις εὐρὼ γιὰ προαγορὰ ὁμολόγων καὶ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ θεωρεῖται ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ὅλες οἱ χῶρες ἀντλοῦν κεφάλαια καὶ τὰ διαθέτουν μέσῳ τῶν τραπεζῶν στὶς μικρομεσαῖες κυρίως ἐπιχειρήσεις, διότι ἐπενεργοῦν ὡς ἐφαλτήριο στὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα. Μόνο ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται ἐκτὸς νυμφῶνος, ἐπειδὴ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι δειλὸς καὶ δὲν ὁλοκληρώνει τὴν τρέχουσα ἀξιολόγηση.