Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὸ ἑλληικὸ ζήτημα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1.0980 δολλάρια καὶ 133,3750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 65,37, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1211. Οἱ δηλώσεις κορυφαίων Ἑλλήνων ὑπουργῶν, ὅτι δὲν ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ τὴν δόση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀναζωπύρωσαν τὶς φῆμες γιὰ αἰφνίδιο πιστωτικὸ γεγονός∙ οἱ ἐπενδυτὲς δὲν δείχνουν νὰ καθησυχάζουν ἀπ’ τὶς διαψεύσεις τῆς κυβερνήσεως, μᾶλλον διότι πολλὲς φορὲς καὶ γιὰ πολλὰ θέματα ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπ’ τὶς ἀνακοινώσεις της. Στὴν Ἀσία ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν κινεζικὴ οἰκονομία, ἐνισχύει τὴν αἰσιοδοξία τῶν ἀγορῶν, ἐνῶ καλὸς οἰωνὸς θεωρεῖται καὶ ἡ μείωση τοῦ ἰαπωνικοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος, περισσότερο ἀπ’ τὶς προβλέψεις∙ ἡ ἀναταραχὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ δὲν προκαλεῖ ἰδιαίτερη ἀνησυχία, ἴσως ἐπειδὴ τὸ χαλιφάτο διατηρεῖ ὁμαλὴ τὴν ροὴ τοῦ πετρελαίου στὶς ἀγορές.