Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἀποφάσεων τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὴν Δρέσδη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0877 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 134,4550 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1187,85, καὶ πετρέλαιο, 63,97. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἑπτὰ γιὰ τὰ νομισματικὰ κυρίως καὶ τὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς Ἀναδυόμενους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας∙ ἡ προσέγγιση ἀπόψεων Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν δὲν εἶναι σημαντική, διότι δὲν συμφωνοῦν στὴν μορφὴ τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ Εὐρώπη ἐπιθυμεῖ διάλογο καὶ συνεννοήση μὲ τοὺς Ἀναδυόμενους, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον συνεχίζει τὴν κωλυσιεργεία της στὰ κρίσιμα θέματα. Τὸ ἑλληνικὸ θὰ συζητηθεῖ, ἀλλὰ μὲ πιέσεις πρὸς τὴν Ἀθήνα, γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τώρα, ὅπως ἐπανέλαβε ὁ Τζὰκ Λιοῦ στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐναγωνίως ἀναζητᾶ ἀμερικανικὴ κάλυψη, ἀλλὰ δέχθηκε σὲ ἀπάντηση αὐστηρὲς παρατηρήσεις στὸ τηλεφώνημά του