Μετανάστευση λόγῳ κλίματος

Ἡ μαζικὴ μετανάστευση ἀπ’ τὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας ὀφείλεται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν πολιτικὴ ἀστάθεια στὶς χῶρες τους καὶ στοὺς ἐμφύλιους σπαραγμούς, ὁπότε παίρνουν τῶν ὀμματιῶν τους καὶ φεύγουν∙ κατὰ χιλιάδες γίνονται θύματα τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν πολέμαρχων στὶς ἐρήμους καὶ στὰ βουνά. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἄλλος λόγος, ἡ σοβαρὴ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ ἡ ἐπέκταση τῆς ξηρασίας στὶς ὑποσαχάριες κυρίως περιοχές∙ οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις ὀξύνουν τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ ὁλόκληρες ἐκτάσεις ἐγκαταλείπονται ἀπ’ τοὺς κατοίκους τους. Πολλοὶ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ἐπισημαίνουν τὸ πρόβλημα καὶ εἰσηγοῦνται τὴν ἀξιολόγησή του ἀπ’ τὶς μεγάλες δυνάμεις καὶ κυρίως τὶς εὐρωπαϊκές∙ ὁπωσδήποτε ἡ Εὐρώπη πρωτοστατεῖ στὴν ἐπίτευξη συμφωνίας γιὰ τὸ κλίμα στὴν διάσκεψη τῶν Παρισίων, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ αὐτό.