Εὐρωζώνη, πτώση ἐπιτοκίων

Τὰ ἐπιτόκια στὴν Εὐρωζώνη πέφτουν συνέχεια, ὄχι μόνο στὰ κρατικὰ ὁμολόγα, ἀλλὰ καὶ στὰ δάνεια τῶν ἐπιχειρήσεων, γεγονὸς ἑρμηνεῦον τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας της∙ ἤδη ἀκόμη καὶ ἡ Πορτογαλία, ποὺ μόλις βγῆκε ἀπ’ τὴν ἐπιτήρηση, ἀπολαμβάνει στὰ βραχυχρόνια ὁμόλογά της ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο καὶ στὰ ἄλλα τὸ μέσο τῶν ἑταίρων της. Μεγάλες ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἡ Volkswagen ἐκδίδουν δάνεια μὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπιτόκια, ἀλλὰ οἱ ἐπενδυτὲς ζητοῦν ρήτρα ἐγγυήσεως γιὰ τὴν περίπτωση ὑποχωρήσεώς τους στὴν κεφαλαιαγορὰ σὲ ἀρνητικά∙ αὐτὸ συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ καὶ μάλιστα σὲ μεγάλο βαθμό, ὥστε ἀπασχολεῖ ἀρκετὰ τοὺς ἐπενδυτές. Στὰ δεκαετῆ ὁμόλογα ἄλλωστε τὸ ἐπιτόκιο τῶν γερμανικῶν κυμαίνεται γύρω στὸ 0,15%, ἐνῶ τῶν ἀμερικανικῶν φθάνει τὸ 2% καὶ τῶν ἀγγλικῶν περισσότερο∙ ἡ εἰκοσαπλάσια αὐτὴ διαφορὰ ἀπεικονίζει τὴν διαφορὰ στὴν ἐμπιστοσύνη ἀπέναντι στὶς δύο μεγαλύτερες οἰκονομίες τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Αὐτὰ μετροῦν…