Κυβέρνηση, ἀνηλεὴς πόλεμος ἀλληλοεξοντώσεως

Σὲ ἀνηλεῆ πόλεμο ἀλληλοεξοντώσεως ἐπιδίδονται οἱ συνιστῶσες μέσα στὴν κυβέρνηση, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι εἶναι μετρημένες οἱ μέρες τους καὶ ὅτι ἔρχεται καταιγιδὸν ἡ διάλυσή τους, ὁπότε ἑκάστη φροντίζει γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της τὴν ἑπομένη∙ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἑρμηνεία τῶν συγκρούσεων καὶ τῶν ἀντιφατικῶν ἀποφάσεων τῶν ὑπουργείων, ἐνῶ εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἀπουσία πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ δειλία του, ὄχι μόνο γιὰ παρέμβαση στὶς φιλονεικίες τῶν ὑπουργῶν του, ἀλλὰ καὶ στὰ κρίσιμα θέματα τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ἡ χώρα βαδίζει στὰ σκοτεινά, ἕρμαιο τῶν ἀλλησπαρασσομένων τάσεων στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ὑπουργῶν της, ἀφοῦ κανένας τους δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ ἑνιαία πολιτικὴ ἔκφραση, ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει κἂν γιὰ νὰ τὴν ἐφαρμόσει, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν συνιστωσῶν, διότι καὶ αὐτὲς ἀποσυντίθενται στὶς προσωπικὲς ἐπιδιώξεις τῶν ἐκφραστῶν τους∙ τὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν διαφόρων τάξεων καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως δὲν ὑπάρχουν στὴν συλλογιστική τους οὔτε κατὰ διάνοια. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὴν κατάσταση καὶ γι’ αὐτὸ ἔστειλαν προχθὲς τὸ αὐστηρότατο τελεσίγραφό τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάθουν πλήρη σύγχυση ὅλοι σχεδὸν οἱ ὑπουργοί∙ εἶχαν πιστέψει ὅτι θὰ τοὺς κορόιδευαν τοὺς κουτόφραγκους, μὲ τὰ κόλπα τους, ἀλλὰ τέσσερες μῆνες μετὰ βρίσκονται στὴν πύλη τῆς κολάσεως.

Οἱ χειρότερες συγκρούσεις γίνονται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στὴν Κουμουνδούρου, ὅσο καὶ στὶς περιφερειακὲς ὀργανώσεις∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀποτολμάει νὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ γραφεῖα τοῦ κόμματός του, παρὰ τὶς πόρτες ἀσφαλείας ποὺ ἐγκατέστησε ἀκόμη καὶ στὸ ἐσωτερικό τους ἔξω ἀπ’ τὸ γραφεῖο του, διότι φοβᾶται τὴν ἀντιμετώπιση τῶν στελεχῶν του∙ ἡ φρικτὴ δοκιμασία τῆς συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς -ὅπου ἐλάχιστοι τὸν χειροκρότησαν καὶ αὐτοὶ κατὰ παραγγελία, ἐνῶ ἐπευφημήθηκαν οἱ ἐνδοκομματικοὶ ἀντίπαλοί του-τοῦ ἔχει γίνει μάθημα, ἀλλὰ καὶ ἔχει ἀλλάξει τὶς σχέσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κόμματος. Ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ἐνδιαφέρονται πλέον γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση καὶ ἐπιδίδονται μόνο πιὰ μὲ τὴν τακτοποίηση τῶν ἀνθρώπων τους∙ μεταθέτουν, διορίζουν καὶ προωθοῦν τοὺς δικούς τους, χειρότερα ἀπὸ ὅ,τι κάνουν ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ στὸ τελευταῖο ἑξάμηνο τῆς κυβερνητικῆς θητείας τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι μεταδίδεται ἡ αἴσθηση τῆς προσωρινότητος σὲ ὅλους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κόμματος, συνοδευόμενο μάλιστα καὶ μὲ τὸν ἐσωτερικὸ πόλεμο χαρακωμάτων∙ ἀσχολοῦνται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν ἐσωκομματικὸ πόλεμο τῶν ὑποψηφίων στὶς ἐκλογές, ὁ ἕνας νὰ ρίξει τὸν ἄλλον. Αὐτὸ φέρει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη διάλυση τῆς κυβερνητικῆς συνοχῆς, ἂν ὑπῆρξε ποτὲ ἔστω καὶ τὶς πρῶτες μέρες, καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐντυπώσεως, ὅτι εἶναι προσωρινοὶ στὴν ἐξουσία…

Ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς ὁμάδες τῆς χώρας ἔχει σχεδὸν ἐκλείψει, ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ἀριστερὲς τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς συντεχνίες τῶν κρατικοδίαιτων∙ εἶναι τόσο ἀπόλυτα ἀπασχολημένοι ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ μὲ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση, ὥστε ξέχασαν καὶ τοὺς παλιοὺς συντρόφους τους, γνωστὸ κουσοῦρι τῶν ἀριστερῶν κυρίως στὴν Ἑλλάδα, ὅταν πάρουν στὰ χέρια τους ἐξουσία. Ἔτσι ὁ παχουλὸς ὑπουργὸς διορίζει ἀσυστόλως ὡς ἁρμόδιος σὲ αὐτά, ἀλλὰ τώρα ὁμολογεῖ ὅτι ἡ συμφωνία εἶναι ἀναπόφευκτη, ἀλλὰ καὶ ἐπώδυνη∙ δηλαδή, θὰ ἀπολύσει καὶ ὅσους ἔχει ὁ ἴδιος προσλάβει, ὅπως καὶ οἱ συνάδελφοί του. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει πλήρη ρήξη ὅλων τῶν συνεκτικῶν ἱστῶν τοῦ τόσον ἑτερόκλητου ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν μάλιστα ἔχουν ἀποσυντεθεῖ οἱ ἐσωτερικές τους σχέσεις∙ ὁ ἐνδοκομματικὸς ἀνταγωνισμὸς ὡς πόλεμος πλέον χαρακωμάτων, μὲ ἀντανάκλαση στὶς παραγωγικὲς τάξεις καὶ στὶς κοινωνικὲς ὁμάδες, κυριαρχεῖ ἀπόλυτα. Ὡς ἑνιαῖο κόμμα ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἐμφανίζεται τώρα οὔτε στὶς συντεχνίες, λόγῳ τῶν σφοδρῶν συγκρούσεων μεταξύ τους∙ οἱ παλιοὶ συνδικαλιστὲς καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι ἀντλοῦν τὴν δύναμή τους μόνο ἀπ’ τὴν καταλήστευση τοῦ κράτους καὶ ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ. Ὅταν βλέπουν ὅτι ἀπογοητεύονται ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὶς ἀπολύσεις, δὲν ἐγκαταλείπουν μόνο τὸ κόμμα, ἀλλὰ καὶ γίνονταί σφοδροὶ πολέμιοί του, ὅπως ἔγινε μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ.

Ἡ ἀντανάκλαση αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων στὴν ἀγορὰ καὶ στὶς παραγωγικὲς τάξεις ἀποβαίνει συμπληρωματικὰ πρὸς τὰ ἐσωκομματικὰ τὸ ἐφαλτήριο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα θεωροῦνται τυχεροὶ ὅσοι πληρώνονται ἔναντι, ἐνῶ οἱ ἐλλείψεις στὰ νοσοκομεῖα σὲ φάρμακα καὶ γάζες διευρύνονται καθημερινά, στὴν Πυροσβεστικὴ καὶ στὴν Ἀστυνομία δὲν ὑπάρχουν καύσιμα, οὔτε ἀνταλλακτικά, ὅπως καὶ στὶς δημόσιες συγκοινωνίες, ὅποιο λεωφορεῖο χαλάει δὲν ἀντικαθίσταται. Αὐτὰ ἔχουν ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ στὸ Κοινοβούλιο∙ ἡ ὑστερικὴ τὰ γνωρίζει καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ οἰκειοποιηθεῖ, λόγῳ καὶ τῆς θέσεώς της, ἐνῶ ὅσοι βουλευτὲς ἔχουν στηριχθεῖ στὸν κόσμον αὐτόν, ἐπιδιώκουν τὴν ταύτιση μαζί τους∙ ταυτοχρόνως ἐξανίστανται καὶ οἱ διάφορες συνιστῶσες, μὲ τὶς παλαιοκομμουνιστικὲς ἢ ἀντιεξουσιαστικὲς τάσεις. Ἕνα πρᾶγμα βλέπουν ὅλοι αὐτοί, τὴν ἐσωτερικὴ ἀποσύνθεση τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κόμματος, ὁπότε κανονίζουν ἀναλόγως τὴν πορεία τους∙ κοινὴ συνισταμένη δὲν ὑπῆρχε ἀποδεικνύεται ποτέ, οὔτε δύναται ὑπάρξειν τώρα πολὺ περισσότερο. Οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις ἐπενεργοῦν μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό∙ ἡ ἐκδήλωσή τους ἀναμένεται στὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας καὶ τῶν φορολογικῶν μέτρων στὴν Βουλή∙ ὑποχρεωτικὰ θὰ γίνει αὐτό, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, τὸν θέτουν ὡς ὅρο γιὰ τὴν ψήφισή τους στὴ συνέχεια καὶ ἀπ’ τὰ Κοινοβούλιά τους. Δηλαδή, ἡ ἔγκριση τῶν δόσεων προϋποθέτει τὴν ψῆφο τῆς Βουλῆς.

Ἔτσι ἡ ὥρα τῆς δοκιμασίας φθάνει καὶ μάλιστα γρήγορα, ἀρκετὰ πλήρωσε ἡ χώρα μὲ τὶς περιπλανήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου στὶς ἰδεολοηψίες του γιὰ ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἐγγενῆ ἀδράνεια καὶ ἀτολμία του∙ ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς χώρας εἶναι πρωτοφανὴς σὲ περίοδο εἰρήνης. Τέσσερες μῆνες κλείνουν καὶ δὲν τὴν ἐπισκέφθηκε κανεὶς ξένος ἡγέτης καὶ περισσότερο Εὐρωπαῖος∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε δεχθεῖ πρὸ τριετίας τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἐνῶ καὶ οἱ ἀριστεροὶ σύμμαχοι ἐγτκαταλείπουν τὸν πρωθυπουργό μας καὶ δὲν τὸν ἐπικαλοῦνται πλέον, ὅπως οἱ Ἱσπανοὶ PODEMOS. Ἡ εὐρωπαϊκῶν κατευθύνσεων ἀντιπολίτευση βρίσκει ἤδη, ἐνώπιον τῶν ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων, κοινὸ παρανομαστὴ ἀντιμετωπίσεως τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος∙ ἡ ἐπικοινωνία, Ἀντώνη Σαμαρᾶ, Εὐάγγελου Βενιζέλου καὶ Σταύρου Θεοδωράκη εἶναι συνεχής, μὲ ἐπιδίωξη ἑνιαία στάση στὴν Βουλή, κατὰ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας, μὲ δεδομένες πλέον τὶς ἀναταράξεις στὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία. Τὰ ὀνόματα ὅσων καταψηφίσουν γράφονται καὶ δὲν διαψεύδονται, ἐνῶ πολὺ περισσότεροι πυκνώνουν τὶς ἐπαφές τους μὲ τὶς διαμαρτυρόμενες ὁμάδες, μὲ τὸ βλέμμα τους στὶς ἀναπόφευκτες ἐκλογές∙ κανεὶς δὲν πιστεύει πλέον ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἀποτροπὴ τῆς καταρρεύσεως τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἐκλογῶν στὴ συνέχεια. Ἡ μορφὴ τοῦ μεταβατικοῦ σχήματος ἀπασχολεῖ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, μὲ πιθανώτερο πρόσωπο τὸν Γιάννη Στουρνάρα. Ἐξ οὗ ὁ ἀδυσώπητος πόλεμος ἐναντίον του.