Εὐρωζώνη, ἄμεση προώθηση ψηφιακῶν κλάδων

Στὴν ἄμεση προώθηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, γιὰ τὴν ταχύτερη ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, συμφώνησαν οἱ τρεῖς ἡγέτες μὲ τὰ προεδρεῖα τῶν Βιομηχάνων τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ κύριο θέμα τους, τῶν Ἀγκέλας Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἦταν ἡ πλήρης ἀξιοποίηση τοῦ παραγωγικοῦ ψηφιακοῦ δυναμικοῦ τῆς Ἑνώσεως, ἀπ’ τὸ ὁποῖο ἐκτιμοῦν ὅτι θὰ ἔχουν ὄφελος 415 δις εὐρὼ ἐτησίως. Ἀλλὰ οἱ βιομήχανοι καὶ οἱ ἡγέτες γνωρίζουν ὅτι τὸ δυναμικὸ αὐτὸ ἀντλεῖται ἀπ’ τὴν πολιτιστικὴ παράδοση τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν δημιουργικότητα τῶν γλωσσῶν της, μὲ μερικὲς ἐξ αὐτῶν μὲ πολλαπλάσια ἱκανότητα συνθέσεως∙ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ πρώτη, λόγῳ τῆς δομῆς της καὶ τῆς συμβολῆς της στὴν παγκόσμια σκέψη. Ἐξ αἰτίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπέχουμε πάλι.