Ριζικὲς ἀλλαγὲς Εὐρωζώνης

Ἡ γαλλογερμανικὴ διασκεψη τοῦ Βερολίνου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, ἔστειλε σαφῆ μηνύματα ἀλλαγῶν πρὸς τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρωζώνης∙ πρῶτον, ἐπιταχύνονται οἱ μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση καὶ δεύτερον δίδετα βάρος στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία γιὰ τὴν πλήρη ἀξιοποίησή της. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος τῆς συσκέψεως μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Βιομηχάνων, ὅτι ἡ ἐποχὴ τῆς βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως ἔχει ὁλοκληρώσει τὸν βίο της καὶ ὁ κόσμος ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη ἐποχή, ποὺ ὀλίγα κοινὰ ἔχει μὲ τὴν προηγούμενη∙ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία μετράει ἡ δημιουργικὴ ἔκφραση τοῦ ἐργαζομένου καὶ ὄχι ἡ προσαρμογή του πρὸς τοὺς κανόνες τῆς ἐκτελεστικῆς ἐργασίας. Κριτήριο εἶναι ἡ ἱκανότης συνθέσεως τῶν ἀτόμων, ἐξαρτώμενη ἀπ’ τὴν γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιοῦν∙ ἡ ἑλληνικὴ θεωρεῖται ἡ ἄριστη καὶ ὅλοι ἀναζητοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα, γιὰ τὴν ὑψηλὴ ἀποδοτικότητά τους. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ συριζαία κυβέρνηση δὲν τὰ καταλαβαίνει αὐτά.