Παραίτηση Ἰωσὴφ Μπλάττερ

Ὁ πρόεδρος τῆς ΦΙΦΑ, τέσσερες μέρες μετὰ τὴν θριαμβευτικὴ ἐπανεκλογή του, δήλωσε ὅτι παραιτεῖται τοῦ ἀξιώματός του, ὥστε νέοι νὰ ἀναλάβουν τὴν παγκόσμια ποδοσφαιρικὴ ὁμοσπονδία, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι 79 ἐτῶν. Ἡ παραίτηση προκάλεσε τὴν ἔκπληξη ὅλων, ἀλλὰ ὁ Ἰωσὴφ Μπλάττερ δὲν ἔδωσε ἐξηγήσεις, παρὰ μόνο ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ συγκαλέσει τὰ ἁρμόδια ὄργανα γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου. Ὁπωσδήποτε ἡ παραίτηση δικαιώνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τοὺς Ἀμερικανούς, μὲ τὸ σκάνδαλο διαφθορᾶς ποὺ ἀνακάλυψε ἡ δικαιοσύνη τους∙ ἀλλὰ παραμένει τὸ πρόβλημα, διότι οἱ Ἀφρικανοί, Λατιοναμερικανοὶ καὶ Ἀσιάτες, μὲ λίγους Εὐρωπαίους, ἀλλὰ μὲ τοὺς Ρώσους πρώτους, εἶχαν στηρίξει τὸν πρόεδρο στὴν ἐκστρατεια σπιλώσεώς του. Ἡ ἀναμέτρηση τῶν δύο τάσεων δὲν ἐκλείπει μᾶλλον, διότι ἔχει καὶ τὶς πολιτικές της προεκτάσεις∙ τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ εἶναι τὸ ζητούμενο, σχετιζόμενο ἄλλωστε στενὰ μὲ τὶς ἄλλες διεθνεῖς πολιτικὲς σχέσεις.