Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴν Δύση καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, ἀλλὰ ὑποχώρηση στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1118 δολλάρια καὶ 138,3350 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,13, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1186. Οἱ πληροφορίες γιὰ συμφωνία στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα καλλιέργησε κλίμα αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ ἀναμένουν καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση, διότι πολλὲς φορὲς ἔχουν ἀπογοητευθεῖ∙ καὶ ὁ ΟΟΣΑ διατηρεῖ πολλὲς ἐπιφυλάξεις, ἐνῶ ἡ ὕφεση τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται σοβαρώτερο πρόβλημα. Ἡ ἁπάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία διαγράφεται στὸν ὁρίζοντα, ἀλλὰ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ ἀμερικανικῆς πλευρᾶς παραμένουν, ἐνῶ στὴν Οὐκρανία ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση ἐπιδεινώνεται συνέχεια∙ ἡ δυτικὴ βοήθεια δὲν ἀλλάζει τὰ πράγματα, διότι ἡ διαφθορὰ καὶ οἱ αὐταρχικὲς παρεμβάσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς εἶναι ὁ καθοριστικὸς παράγων στὴν χώρα, μὲ τὸν πρόεδρο μᾶλλον ὡς διακοσμητικὸ στοιχεῖο. Ὁ διορισμὸς τοῦ Μιχαὴλ Σαακτζβίλλυ ὡς κυβερνήτου τῆς Ὀδησσοῦ προκαλεῖ ἰσχυρὲς ἀντιδράσεις.