Παιδεία, σκοταδισμὸς πάλιν

Τὴν ἐπιστροφὴ στὸ σοσιαλιστικὸ στοταδισμὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ φέρει στὴν ἐκπαίδευση ὁ νόμος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, μὲ ἐπαναφορὰ τῶν προνομίων τῶν συνδικαλιστῶν καὶ ἐπανεγγραφὴ τῶν αἰωνίων φοιτητῶν, μαζὶ μὲ τὸν καθοριστικὸ ρόλο τους στὴν ἐκλογὴ τῶν πρυτανικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἐμμονὴ τοῦ φανατικοῦ ὑπουργοῦ στὴν μονομερῆ καταδικασμένη ἀντίληψη τῆς ἀριστερᾶς, μὲ τὴν ἰσοπέδωση καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἥσσοντος προσπαθείας στὴν ἐκπαίδευση, δηλαδὴ τὴν ὑποβίβαση τοῦ ἐπιπέδου τῶν μαθημάτων σὲ ἐκεῖνο τῶν χειρότερων μαθητῶν, ἀντὶ τῆς εὐγενοῦς ἁμίλλης, εἶναι ἴδιο τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων∙ τὸν φασισμὸ θέλουν ἐπιβάλλειν μὲ κάθε μέσο καὶ ἐπιδιώκουν τὴν διάλυση τῆς παιδείας, μάλιστα στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, ποὺ ὅλοι οἱ λαοὶ ἐπιδιώκουν τὴν κλασικὴ καὶ ἐγκυκλοπαιδικὴ μόρφωση.