Οἱ ἐκλεκτικὲς συγγένειες

Ἡ βεβαιότης τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων ὠθεῖ πολλοὺς στὴν ἀναζήτηση συμμάχων γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα∙ ἔτσι ἡ Ὑστερικὴ μετὰ τοῦ πατρός της προέβη σὲ ἐπιδεικτικὴ συνάντηση μὲ τὸν Νίκο Δένδια σὲ καφὲ τοῦ Κολωνακίου∙ ἔφθασε πρῶτος ὁ πατὴρ καὶ ἔσπευσε στὸ τραπέζι τοῦ βουλευτοῦ ἀκόμη λέει τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ ἀμέσως μετὰ ἀφίχθη καὶ ἡ κόρη. Ἦταν συνάντηση προβολῆς πρὸς τὸν κόσμο τῆς προσεγγίσεώς τους, ἐνῶ δὲν κρύβουν τὴν κριτική τους πρὸς τὰ κόμματά τους∙ ἀποδεικνύει ὅμως ἡ κίνηση αὐτὴ ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνάδειξη στὴν κοινὴ γνώμη τῶν ὑπογείων μέχρι τώρα διασυνδέσεών τους. Ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει συνέχεια, ἂλλο ἂν τελεσφορήσει μὲ ἀπήχηση στὸν κόσμο. Χωριὸ ποὺ φαίνεται…