Αὔξηση εἰσόδου μεταναστῶν

Ἡ εἴσοδος τῶν μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη ἔφθασε τοὺς 103000 τὸ πεντάμηνο, ὅταν πέρυσι ἦταν 170000 ὁλόκληρο τὸ ἔτος∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνησυχεῖ βαθύτατα γιὰ τὸ πρόβλημα καὶ περισσότερο γιὰ τὶς χῶρες εἰσόδου, τὴν Ἰταλία, μὲ 60% τῶν μεταναστῶν, καὶ τὴν Ἑλλάδα, μὲ 30% περίπου. Τὸ σχέδιο τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου γιὰ κατανομὴ 40000 στοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δὲν προχωρεῖ καὶ πολύ, διότι ἀντιδροῦν πολλὲς κυβερνήσεις, μὲ πρῶτες τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴν γαλλική∙ τὰ μέτρα ἔλέγχου τῆς Φρόντεξ δὲν ἀποδεικνύονται ἀποτελεσματικά, ἐνῶ καὶ οἱ χῶρες προελεύσεως, μὲ πρώτη τὴν Τουρκία, δὲν δέχονται τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μεταναστῶν, παρὰ τὶς συμφωνίες ποὺ ἔχουν ὑπογράψει. Στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ σοβαρώτερο μὲ ἄσχημες ἐπιπτώσεις στὸν τουρισμό∙ πολλοὶ τουρίστες ἐπισπεύδουν τὴν ἀναχώρησή τους, διότι δίπλα τους στὶς ἀμμουδιὲς βρίσκονται πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν στὶς χῶρες τους τὰ δυσάρεστα νέα.