Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1281 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 138,9250 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1186, καὶ πετρέλαιο, 66,02. Ἡ διελκυστίνδα στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς Εὐρωπαίους δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι δείχνουν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν καὶ πολὺ ἀπ’ τὶς ταλαντεύσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως∙ ἀντιθέτως ἡ πτώση Ἀσία εἶναι μικρὴ καὶ μᾶλλον ὀφείλεται σὲ ρευστοποίηση κερδῶν. Οἱ ἀσκήσεις τοῦ Κινεζικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα προκαλοῦν τὶς διαμαρτυρίες τῶν Φιλιππίνων, ἀλλὰ χωρὶς ἄλλες ἀντιδράσεις κυρίως ἀπὸ ἀμερικανικῆς πλευρᾶς∙ φαίνεται ὅτι ἀποφεύγουν τὴν εὐθεῖα ἀναμέτρηση μὲ τὸ Πεκῖνο γιὰ εὐρύτερους γεωστρατηγικοὺς λόγους. Τὸ Οὐκρανικὸ μᾶλλον περνάει καὶ πάλι σὲ δεύτερη μοῖρα, διότι οἱ Ἑπτὰ μεγάλοι ἔχουν περιορισθεῖ σὲ ἀπειλὲς γιὰ νέες κυρώσεις στὴν Ρωσία, ἀλλὰ τὸ Ντόνμπας περνάει στὴν οἰκονομική της ἐπιρροή.