Ἐπιτυχίες ψηφιακοῦ κλάδου

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν ψηφιακῶν ἐπιχειρήσεων ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια στὴν χώρα μας∙ μετὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἑταιρειῶν παραγωγῆς λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ ἀνεδείχθησαν κορυφαῖες πρὸ τριετίας παγκοσμίως -μὲ ἀποτέλεσμα ὅλοι οἱ κολοσσοὶ τοῦ κλάδου νὰ ἀνοίξουν κέντρα ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα-, ξεπετάχθηκαν ἐκεῖνες στὴν νανοτεχνολογία, στὴν φαρμακευτικὴ καὶ στὴν ἰατρική, ἀλλὰ καὶ στὴν διαστημική, στὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία μουσείων, ἐνῶ καὶ στὴν κυκλοφορία τῶν μέσων μεταφορᾶς διατηροῦμε τὰ πρωτεῖα. Ἡ ἑταιρεία taxisbeat ἔχει ὀργανώσει μερικὲς χιλιάδες ταξὶ καὶ ἐπιτρέπει ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὸ κινητὸ τηλέφωνο τὴν κλήση γιὰ ταξὶ καὶ τὴν ἄμεση παρακολούθηση τῆς διαδρομῆς τοῦ πελάτου∙ ἤδη ἔχει ἐγκαταστήσει τὸ κέντρο της καὶ σὲ πολλὲς ἐπαρχιακὲς πόλεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθὼς θεωρεῖται πρωτοπόρος παγκοσμίως.