Πλήρης ἀδυναμία ἐλέγχου

Ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι παντελῶς ἀδύναμος νὰ ἐλέγξει τοὺς ὑπουργούς του καὶ τὸ κόμμα του, ἐνῶ φάνηκε νὰ μὴν ἔχει οὐδεμία σχέση μὲ τὴν οἰκονομία∙ ἐὰν προχωροῦσε στὴν ἀξιολόγηση τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ὅπως εἶχε προτείνει ὁ Γκίκας Χαρδούβελης, τὰ πρόσθετα μέτρα θὰ κυμαίνονταν σὲ πεντακόσια περίπου ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ θὰ εἶχε τὴν ἄνεση νὰ κατηγορήσει τὴν προηγούμενη κυβέρνηση γιὰ αὐτά. Ἔχασε τὸ πεντάμηνο, ποὺ σημαίνει ὅτι τοῦ ἔλειπε ἡ πολιτικὴ διορατικότης∙ ἀγνόησε ὅμως καὶ ὅσους τὸν προειδοποιοῦσαν γιὰ τὴν ἐπερχόμενη ὕφεση, ἐνῶ ἐπιδεικτικὰ ἀπέκρυπτε τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ προηγουμένου ἔτους∙ τὰ ἔξι δις νέα μέτρα ὀφείλονται ἀποκλειστικὰ στὴν ἔλλειψη οἰκονομικοῦ σχεδιασμοῦ καὶ στὴν ἀποκοπή του ἀπ’ τὴν ἀγορά∙ τὸ κόμμα τώρα δικαίως ἔχει ἐκραγεῖ μὲ τὰ ἐπαχθῆ μέτρα, διότι τὸ κανάκευε προεκλογικὰ καὶ μετεκλογικά. Ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ καὶ νιώθει χαμένος.