Ἀφύπνιση πλέον τῆς «Φύλα»

Ὁ μηχανισμὸς «Φύλα» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Διαστήματος ἀφυπνίσθηκε, μετὰ ἀπὸ ἕξι μῆνες χειμερίας νάρκης πάνω στὸν ἀστεροειδῆ Τσούρι, ὅπου εἶχε προσεδαφιστεῖ τὸν Νοέμβριο∙ ἀλλά, μετὰ ἀπὸ δεκαπέντε μέρες ἐπικοινωνίας, βουβάθηκε, διότι ὁ ἀτεροειδὴς πέρασε στὴν τροχιά του περὶ τὸν ἥλιο σὲ θέση σκιᾶς τῆς πλευρᾶς ὅπου εἶχε προσεδαφιστεῖ ὁ «Φύλα». Ἕξι μῆνες μετὰ ὅμως φωτίσθηκε πάλι ἡ πλευρὰ αὐτή, φορτώθηκαν οἱ μπαταρίες του καὶ ἀμεσως ἔστειλε μήνυμα στὸν ἐπίγειο σταθμό, ὅτι, «εἶμαι ἐδῶ»∙ ταυτοχρόνως ἄρχισαν τὴν λειτουργία τους ὅλα τὰ ὄργανά του καὶ τὴν ἀποστολὴ τῶν παρατηρήσεών τους στοὺς ἐπιστήμονες. Ἡ ἔρευνα τῆς μορφῆς τοῦ ἐδάφους, τῶν ὑλικῶν ἀπ’ τὰ ὁποῖα ἀποτελεῖται καὶ τῆς συστάσεώς τους θεωροῦνται χρήσιμα γιὰ τὴν μελέτη τῆς γενέσεως τοῦ γαλαξία μας.