Ζῆλος ἡλικίας παραλλήλου

Οἱ κατακτήσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου δὲν ἔγιναν γιὰ στρατιωτικοὺς καὶ μόνο λόγους, γράφει ὁ Πλούταρχος, ἂν καὶ διέθετε τὸν μοναδικὸ στὴν ἱστορία ἀήττητο στρατιωτικὸ σχηματισμό, τὴν μακεδονικὴ φάλαγγα∙ ὁ ἴδιος ἀναζητοῦσε πολὺ περισσότερα καὶ τὰ μετέφερε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας. «Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκτὸς ἐν ὀλίγοις ὅπλοις φιλοτιμία πολλή»∙ ἀλλὰ πολλὰ μὲν ἦταν πέραν τῶν ἐπιτυχιῶν μὲ ὀλίγα ὅπλα καὶ πολλὴ φιλοτιμία. «Καὶ ζῆλος ἡλικίας παραλλήλου καὶ ἅμιλλα περὶ δόξης καὶ ἀρετῆς ἑταίρων»∙ καὶ ἐκ παραλλήλου ὁ ζῆλος τῆς ἡλικίας καὶ ἡ ἅμιλλα γιὰ δόξα καὶ ἀρετὴ τῶν ἑταίρων. «Αὐτὸς δ’ εἶχεν ἐν ἑαυτῷ τὰς μεγάλας ἐλπίδας, εὐσέβειαν περὶ θεοὺς πίστιν πρὸς φίλους»∙ αὐτὸς ὅμως εἶχε μέσα τους τὶς μεγάλες ἐλπίδες, τὴν εὐσέβεια πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὴν πίστη πρὸς τοὺς φίλους. Εἶχε δημιουργήσει πνεῦμα εὐγενοῦς ἁμίλλης σὲ ὁλόκληρο τὸ στράτευμα καὶ πολὺ περισσότερο μεταξὺ τῶν ἑταίρων του.