Κατεξευτελισμὸς τοῦ Τσίπρα

Ἡ παρουσίαση τῶν πραγματικῶν στοιχείων ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τὰ ψέμματα καὶ τὶς λοιδορίες τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀποτελοῦν πρωτοφανῆ στὴν ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ γενικώτερα κατεξευτελισμὸ ἑνὸς ἡγέτου∙ εἶπε ψέμματα στὴν ἑλληνικὴ καὶ διεθνῆ κοινὴ γνώμη, γιὰ τὰ ὅσα συζητοῦσε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις, τὶς ὁποῖες ὁμολόγησε ὅτι δὲν ἦταν πράγματι διαπραγματεύσεις γιὰ τὸν ἴδιο. Ἡ προσβολὴ ἀπευθύνεται καὶ στὴν χώρα, ἀλλὰ ὁ ὥριμος καὶ συνετὸς πολιτικὸς φρόντισε καὶ ἔκανε ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος, λέγοντας ὅτι φροντίζει γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὄχι γιὰ τὴν κυβέρνησή του∙ αὐτὰ ἀποτελοῦν πρόκληση τουλάχιστον, διότι ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πρωθυπουργός, ἀλλὰ κρύφθηκε στὸ Μέγαρο Μαξίμου.