Ὀμπάμα, ἐξωτερικὸ ἐμπόριο

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Κογκρέσσου στὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ καὶ οἱ δυσκολίες στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀντιστοίχου τοῦ Βορείου Ἀτλαντικοῦ, προστίθενται στὰ ἐμπόδια τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν διατήρηση τῆς θέσεώς της στὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ ἤδη ὡς ΑΕΠ, ἂν καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἁπλὸ στατιστικὸ μέγεθος, ἡ Κίνα ἔχει καταλάβει τὴν πρώτη θέση, ἐνῶ προχωράει σὲ μαζικὲς ἐπενδύσεις σὲ ἔργα ὑποδομῆς στὶς τρίτες χῶρες. Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Αὐστραλία ἔχει ὑπογράψει συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, ἐνῶ χρησιμοποιεῖται ὡς κύριο νόμισμα τὸ ρεμίνμπι∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀναγνωρίζει πλέον τὴν δυσχερῆ του θέση, καθὼς ἡ ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ὑστερεῖ ἀρκετὰ ἀπέναντι στὴν κινεζικὴ καὶ τὴν εὐρωπαϊκή, μὲ τὴν διολίσθηση τοῦ εὐρὼ νὰ εὐνοεῖ σημαντικὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐξαγωγές. Ὁ διεθνὴς οἰκονομικὸς χάρτης ἔχει ἀλλάξει, ἐνῶ οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ Οὐκρανία δημιουργοῦν πρόσθετες οἰκονομικὲς ὑποχρεώσεις στὴν Ἀμερική.