Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις πάλιν ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως, ἀλλὰ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1404 δολλάρια καὶ 139,8953 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1198, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 64,62. Οἱ ἐπενδυτὲς θεωροῦσαν δεδομένο τὸ ἀδιέξοδο στὸ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ φαίνεται ὅτι δὲν ἐπηρεάστηκαν ἀπ’ τὶς πληροφορίες γιὰ σχέδιο ἐλαφρύνσεως τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους∙ ἀντιθέτως προβλέπουν παράταση τῆς ἐκκεμότητος μὲ τὶς ἐλπίδες στὸ τέλος τοῦ μηνός∙ ἡ δολοφονικὴ ἐπίθεση σὲ ἐκκλησία, στὸ Τσάρλεστον τῆς Νοτίου Καρολίνας μὲ ἐννέα νεκρούς, πάγωσε τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὶς κεφαλαιαγορές, οἱ ὁποῖες θεώρησαν τὸ γεγονὸς ὡς σύνηθες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οὔτε τὸ Διεθνὲς Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως προσήλκυσε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀγορῶν, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν ἀπουσία ὄχι μόνο δυτικῶν ἡγετῶν ἀλλὰ καὶ ἐκπροσώπων μεγάλων ἐπιχειρήσεων, ἐκτὸς ὅσων ἔχουν ἐπενδύσεις στὴ Ρωσία καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ αὐτές.