Ἀσθένεια τῶν πουλερικῶν

Ἡ ἀσθένεια τῶν πουλερικῶν, τὸ ἀναπνευστικὸ σύνδρομο, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἐπιδημία στὴν Νότια Κορέα, μὲ εἴκοσι θανάτους καὶ ἑκατοντάδες κρούσματα∙ ἡ πρόεδρός της ματαίωσε ἐπίσκεψή της στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ παρουσιάσθηκε καὶ ἕνας θάνατος στὴν Γερμανία, σὲ ἀσθενῆ προερχόμενο ἀπ’ τὴν Κορέα. Οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐτέθησαν σὲ κατάσταση συναγερμοῦ γιὰ τὴν ὀχύρωση τῆς Εὐρώπης ἀπέναντι στὴν ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας∙ ὁ κίνδυνος εἶναι ἄμεσος καὶ γιὰ τὴν χώρα μας, διότι οἱ μετανάστες εἶναι πρόσφοροι φορεῖς τῆς νόσου, ἀφοῦ δὲν πληροῦν κανένα μέτρο ὑγιεινῆς. Ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀποδώσει τὰ χρήματα στὸν Ὀργανισμὸ Ὑγείας γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ∙ ἀρκετὰ ἄλλα προβλήματα μᾶς ἔφερε ἡ ἀριστερά, ἀρκοῦν…