Ὁ τρόμος τῆς λογοδοσίας, κύριο ἐμπόδιο

Ὁ τρόμος καὶ ὁ πανικὸς γιὰ τὴν λογοδοσία τὴν ἑπόμενη μέρα ἀποτελοῦν μᾶλλον τὸ κύριο ἐμπόδιο τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ συμφωνία μὲ τοὺς ἑταίρους, περισσότερο ἀπ’ τὶς ἐξαρτήσεις του ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐφιάλτη ἐκρήξεως τοῦ κόσμου πρὸ τῶν θυρῶν∙ ἀπέτυχε παταγωδῶς σὲ ὅλα, ὡς μαθητευόμενος μάγος, καὶ δὲν ἔχει τὴν πολιτικὴ ἐμπειρία καὶ τὴν προσωπικὴ τόλμη, ὥστε ἐγκαίρως νὰ ἀλλάξει πολιτική, πρὶν εἶναι ἀργά, διότι ἔχει κάνει πολλὲς παρανομίες ἡ κυβέρνηση του, τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν δύναται παραβλέψαι. Περίμενε στὴν γωνία ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ὅμως ξεχάσθηκε καὶ λοξοδρόμησε γιὰ ἄλλες ἐποχές, καὶ δὲν ἀντιλήφθηκε κἂν ὅτι σὲ λίγες ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἀνάδειξή του στὴν ἐξουσία, οἱ Εὐρωπαῖοι κατάλαβαν τὸ ποιὸς εἶναι καὶ τὸν ἐγκατέλειψαν, ὅπως καὶ οἱ Ἕλληνες∙ ἐκείνη τὴν στιγμή, πρὸ διμήνου, ὄφειλε νὰ ἀλλάξει πολιτικὴ καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν συμβιβασμό. Ἀντ’ αὐτοῦ ἐπέμεινε στὸ ἴδιο παραμύθι καὶ ἀποκάλυψε, ὅτι κορόιδευε τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες, λέγοντας ὅτι «ἡ πραγματικὴ διαπραγμάτευση τώρα ἀρχίζει»∙ αὐτὰ ἐξόργισαν τοὺς ἑταίρους, σκλήρυναν τὴν στάση τους, ἀποκαλύπτοντας τὸ τί γίνεται πίσω ἀπ’ τὶς κλειστὲς πόρτες, ὅπως ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι τοῦ πρότεινε πρόγραμμα 35 δις εὐρώ, καὶ αὐτὸς οὔτε κἂν τὸ ἀναφέρει. Πέρα ἀπ’ τὴν ἐγγενῆ ἀτολμία του αὐτὰ δείχνουν δύο πράγματα, τὴν ἀνοχή του στὸ σχέδιο γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ καὶ τὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν διεθνῶν διπλωματικῶν κανόνων.

Ἡ πλήρης ἀποδιοργάνωση καὶ ὁ πανικός τους ἀποτυπώνεται στὸ δημοσιογραφικό τους ὄργανο, τὸ ὁποῖο δημοσιεύει δημοσκόπηση μὲ 49% τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ 120% τὸ σύνολο τῶν ποσοστῶν∙ δὲν γίνονται τυχαία αὐτά, παρὰ ἀποκαλύπτουν τὸ χάος ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ μυαλό τους. Γνωρίζουν ὅτι σήμερα ἔχουν δύο δυνατότητες, τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐπώδυνης, κατὰ τὴν ὁμολογία τους, συμφωνίας ἢ τὴν ρήξη καὶ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ἡ ὅποια ἐνδιάμεση λύση θὰ κρατήσει μόνο λίγο καιρὸ καὶ θὰ κάνει τὰ πράγματα πολὺ χειρότερα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν καταστήσει σαφέστατη τὴν θέση τους, ἀγωνίζονται γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση καὶ γιὰ τὴν ἀναγκαία ἁπάλυνση τῶν ἐπὶ πενταετία δεινῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἔχουν καταστρώσει καὶ τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν περίπτωση χρεωκοπίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος πολιτικὰ ἀποκλίνει ὑπὲρ τῆς δραχμῆς, λόγῳ ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἐπαναφορὰ στὸ προσκήνιο τοῦ κουρεμένου μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του, ἀλλὰ βλέπει ὅτι αὐτὸ ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ἴδιο στὴν λογοδοσία∙ ἀναγκαστικὰ καὶ ἄγαρπα πολὺ ἀλλάζει στάση…

Ἡ ἐξέγερση τοῦ κόσμου ἀποβαίνει πλέον ὁ καταλύτης τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ ἐπαναλήφθηκε τὸ σκηνικὸ τῆς Τετάρτης ὡς κακέκτυπό της, ἐνῶ σήμερα προβλέπεται ἡ συμμετοχὴ πολὺ περισσότερου κόσμου ἀπὸ ὅσος ἦταν τὴν Πέμπτη∙ στοῦ Μαξίμου καταθορυβήθηκαν κι ἔδωσαν ἐντολὴ στὴν διαπλοκὴ γιὰ ἀποσιώπηση τοῦ γεγονότος, ἔστω κι ἂν αὐτὴ θὰ τὸ ἔπραττε αὐτοβούλως, διότι ὑπονομεύει τὰ σχέδια ἀποσταθεροποιήσεως τῆς χώρας ἡ κάθοδος τοῦ λαοῦ ὑπὲρ τῆς εὐρωπαϊκῆς μας πορείας. Ἡ βρώμικη προπαγάνδα γιὰ μεγάλη ἐκλογικὴ νίκη, ὅταν ἦταν μόνο 36% καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀπέκτησε τὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, καταρρέει καὶ μαζί της τὸ παραμύθι γιὰ τὴν ἀριστερά∙ ὅλοι ἀντιμαλαμβάνονται ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑπηρετεῖ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ὅπως τὸ ἀποκάλυψε καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δυσανασχέτησε, ὅταν τοῦ πρότεινε φορολογῆσαι τὰ ὑψηλὰ εἰσοδήματα, ἐνῶ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἑκατὸ δόσεις, μὲ χρέη μέχρι ἕνα ἑκατομμύριο, ἀποβλέπει στὴν ἑξυπηρέτηση τῶν μεγαλοεργολάβων∙ ἡ δικαιολογία τῆς ὑπουργοῦ, μὲ τὴν διαρροὴ τῶν χρημάτων της στὸ ἐξωτερικό, ὅτι εἶναι λίγοι αὐτοί, δείχνει τὴν ἐνοχή της∙ πάντα εἶναι λίγοι οἱ μεγαλοοφειλέτες, οἱ μικροοφειλέτες εἶναι πολλοὶ καὶ δικαιολογημένοι. Αὐτὰ ὅλα εἶναι γνωστὰ στὸν πολὺ κόσμο, ὅπως εἶναι καὶ ἡ διάλυση τῶν νοσοκομείων καὶ ὁ θάνατος οὐκ ὀλίγων συνταξιούχων, διότι τοὺς διώχνουν καὶ πεθαίνουν σπίτια τους ἀβοήθητοι.

Ἡ ἐξέγερση προσλαμβάνει χειρότερη μορφὴ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν ἐκτόξευση πρὸς αὐτονόμηση τῶν συνιστωσῶν του∙ οἱ συναντήσεις βουλευτῶν καὶ στελεχῶν διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη, καθὼς βλέπουν ὅτι, στὴν καλύτερη μορφή της, ἡ συμφωνία θὰ εἶναι τρισχειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως∙ ἡ φοροκαταιγίδα θὰ εἶναι πρωτοφανής, καὶ ἔρχεται ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος καὶ ἀλοίμονο στοὺς ἄνεργους καὶ στοὺς χαμηλοσυνταξιούχους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐλπίζει ὅτι θὰ κρατήσει τὴν πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν του, ὁπότε μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀντιπολίτευση θὰ ψηφισθεῖ ἡ συμφωνία, ἀλλὰ ὁ ἴδιος χάνει τὴν δεδηλωμένη καὶ ἀποχωρεῖ∙ ἡ χώρα ἐπιλέγει μεταβατικὸ πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας, διότι αὐτὸ εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο κι ἀπ’ τὴν ὑπογραφή της καὶ ὁδηγεῖται σὲ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο μᾶλλον, ἀφοῦ σταθεροποιηθεῖ ἡ οἰκονομία. Ἡ ἀκροδεξιὰ ἐγκαταλείπει τὴν κυβέρνηση καὶ ἐπιστρέφει στὴν ἀντιμνημονιακὴ συνθηματολογία, διότι τὸ γνωρίζει ὅτι διαφορετικὰ δὲν ἔχει ἐλπίδες πολιτικῆς ἐπιβιώσεως∙ ὄχι φυσικὰ ὅτι καὶ μὲ τὴν ἀποχώρηση ἔχει, ἀλλὰ ἔτσι ἐλπίζει. Οἱ ἄλλες τάσεις ψάχνουν καὶ ψάχονται, μὲ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα νὰ ἐμφανίζεται πιὸ ἰσχυρή, ἐνῶ καὶ οἱ πασοκογενεῖς ἀναζητοῦν τὸν δρόμο τους, μὲ ἐπιχείρημα τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό∙ ἡ ὑστερικὴ ἐλπίζει στὰ πλεονεκτήματα τῆς θέσεώς της, ἂν καὶ δείχνει ὅτι βλέπει πὼς χαλᾶνε τὰ σχέδιά της, διότι ἄλλα περίμενε.

Στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτική μας δυναμικὴ δύο εἶναι οἱ κατευθυντήριες γραμμές∙ ἡ παραμονὴ πάσῃ θυσίᾳ στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ ταχύτερη δυνατὴ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη. Ἡ πρώτη διασφαλίζεται μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, παρὰ τὰ δυσβάστακτα μέτρα της, καὶ τὴν ἀνακούφιση τοῦ κόσμου, ὅτι τελειώνει ὁ ἐφιάλτης, διότι σὰν ἄγριος ἐφιάλτης θὰ περάσει στὴν ἱστορία μας αὐτὸ τὸ πεντάμηνο∙ ἡ δεύτερη, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν οἰκονομία μας ὅλων τῶν παραγωγικῶν τάξεων καὶ ἐκείνων ποὺ ἔχουν τὰ λεφτά τους στὰ μαξιλάρια∙ θὰ πέσουν στὴν ἀγορά, μαζὶ μὲ τὰ κεφάλαια τοῦ ἐξωτερικοῦ, μὲ κάπως πιὸ ἀργὸ ρυθμὸ αὐτά. Πέραν τῆς παραμονῆς ἡ Ἑλλὰς διαθέτει μεγάλα καὶ μοναδικὰ παγκοσμίως πλεονεκτήματα∙ πρῶτον, ἡ ἀξιοποίηση τῶν 35 δις τοῦ Γιοῦνκερ, μαζὶ μὲ τὰ ΕΣΠΑ καὶ τὸ σχέδιο Ντράγκι, ποὺ μπορεῖ νὰ φέρουν πάνω ἀπὸ δεκαπέντε δις μέσα στὸ χρόνο∙ δεύτερον, ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ΟΛΠ, ἀεροδρόμια, Ἑλληνικό, πωλήσεις ἀκινήτων μὲ παροχὴ ἰθαγενείας. Αὐτὰ εἶχε ἀξιοποιήσει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ εἶχε πετύχει ἀνάπτυξη 2% τὰ τελευταῖα τρίμηνα τοῦ 2014∙ παρὰ τὴν καταβύθισή μας σὲ ὕφεση 0,7% τὸ πρῶτο τρίμηνο, εἶναι δυνατὴ ἡ ἀντιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη. Διαθέτουμε καὶ τὴν μοναδικὴ θέση μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τὴν ὁποία ἐπιλέγει ἡ Εὐρωζώνη ὡς πρωτοπόρο κλάδο.