Κοινὸ ἔδαφος διαβουλεύσεων

Οἱ ἑλληνικὲς προτάσεις θεωροῦνται ὡς καλὴ βάση γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις καὶ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας μέσα στὴν ἑβδομάδα κρίνουν οἱ ἑταῖροι∙ τὸ πρόβλημα πλέον ἑστιάζεται στὴν λεπτομερῆ ἐπεξεργασία τῶν μέτρων γιὰ τὴν ἐφαρμογή της, μὲ αὐστηρὲς τὶς δεσμεύσεις τῆς κυβερνήσεως. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐγκατέλειψε πλέον τἰς ἰδεοληψίες του καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς χώρας, ὅπως δεσμεύεται στὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ φυσικά, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας ἀποβαίνει τώρα τὸ κρίσιμο πρόβλημα, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἐντελῶς ἀναξιόπιστη στὴν Εὐρώπη καὶ πολλοὶ διερωτῶνται τὸ πῶς θὰ ἐλέγξει ὁ πρωθυπουργὸς τοὺς βουλευτές του γιὰ τὴν ψήφιση τῶν νόμων στὴν Βουλή. Οἱ προϋποθέσεις αὐτὲς εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν πιστώσεων ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῶν Εὐρωπαίων∙ ὁπωσδήποτε γνωρίζουν ὅτι οἱ πιθανότητες ἐπιβιώσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι ἐλάχιστες, ἀλλὰ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ αὐτό, διότι πάντα ὑπάρχει διέξοδος στὴν δημοκρατία.