Ὕφεση, ἀπότομη εἰσβολή της

Τὴν ἀπότομη εἰσβολὴ ὑφέσεως μέχρι 8%, ἅλμα στὴν ἀνεργία καὶ ἐμβάθυνση τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν κατωτέρων στρωμάτων, φέρουν τὰ φορολογικὰ μέτρα, μὲ τὴν κυβέρνηση ἀμήχανη ἀπέναντί της∙ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν παραγωγικῶν τάξεων ἐπέκριναν αὐστηρότατα τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι αὐτὸς ἀγρὸν ἀγοράζει… Ἡ ἀποστέρηση ὀκτὼ δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν ἀπονεκρωμένη ἀγορά, ὁδηγεῖ, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸ κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων καὶ στὴν φυγὴ τῶν μεγάλων∙ ἡ κυβέρνηση ἀπέδειξε ἤδη ὅτι ἔχει πλήρη ἄγνοια τῆς οἰκονομίας, διαφορετικὰ δὲν θὰ σταματοῦσε ὅλα τὰ κοινοτικὰ προγράμματα καὶ τὰ μεγάλα ἔργα, ἐνῶ τώρα μόλις ψελλίζει κάτι γιὰ τὸ σχέδιο 35 δις εὐρὼ τοῦ Γιοῦνκερ. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων, μικρῶν καὶ μεγάλων, ἔχει χαθεῖ, μαζὶ μὲ τὴν ἀξιοπιστία μας στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ τὶς ἀποκαταστήσουν, ἔχουν χάσει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τουλάχιστον τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία…