Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν κατ’ ἀρχὰς συμφωνία στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1215 δολλάρια καὶ 138,8050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1183,35, καὶ τὸ πετρέλαιο, 63,41. Οἱ ἐπενδυτὲς δέχθηκαν εὐχάριστα τὶς εἰδήσεις, ἀλλὰ διατηροῦν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, διότι ἔχουν άποδοητευθεῖ πολλὲς φορὲς τὸ τελευταῖο πεντάμηνο∙ ἡ στροφὴ ἀναμένεται νὰ γίνει τὴν Δευτέρα, μετὰ καὶ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὴν Βουλή, ἂν καὶ ὁ ξένος τύπος ἀνεβάζει σὲ δέκα μέχρι σαράντα τοὺς ἐπικίνδυνους γιὰ καταψήφιση κυβερνητικοὺς βουλευτές. Ἡ ἐπιφυλακτότης ἀποτυπώνεται καὶ στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα, μὲ τὸ ἐπιτόκιο στὰ δεκαετῆ παραμένειν στάσιμο στὰ 10,59%∙ ἡ παράταση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἦταν ἀναμενόμενη, ἂν καὶ δὲν ἐφαρμόζεται πλέον καὶ τόσο αὐστηρά, διότι οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς καὶ προηγμένης τεχνολογίας ἑταιρεῖες συνεχίζουν τὶς δουλειές τους στὴν Ρωσία.