Ἐταῖροι ἀγανακτισμένοι

Ἡ συστηματικὴ ἀσυνέπεια καὶ οἱ ἀδικαιολόγητες καθυστερήσεις τῶν ὑπουργῶν ἐπὶ πεντάμηνο, μὲ τὶς διαλέξεις περὶ παντὸς ἐπιστητοῦ τοῦ κουρεμένου καὶ τὴν ἀπρεπῆ συμπεριφορά τους ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση τῶν ἑταίρων∙ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τρέχουν μέρα παρὰ μέρα στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὸ Γιούρογκρουπ μὲ θέμα τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ συζητοῦν προτάσεις μὲ ἀνεπαρκῆ στοιχεῖα καὶ καθόλου πειστικά, διότι δὲν τὰ εἶχαν κρίνει τὰ τεχνικὰ κλιμάκια, τὰ ὁποῖα καὶ γνωρίζουν καλὰ τοὺς λογαριασμούς. Ἡ κούραση καὶ ἡ ὀργὴ ἔρχονται ὡς φυσικὴ συνέπεια, διότι, ἐὰν δούλευαν κανονικὰ τὰ τεχνικὰ κλιμάκια στὴν Ἀθήνα, ὅπως συνέβη σὲ ὅλες τὶς ὑπὸ μνημόνιο χῶρες, τότε εἶχαν νὰ κάνουν μόνο τὴν πολιτικὴ ἀξιολόγηση οἱ ὑπουργοί∙ τὸ πρόβλημα γίνεται πολιτικό, ὅταν ἔχει προετοιμασθεῖ κατάλληλα ἀπ’ τοὺς ἐμπειρογνώμονες. Οὔτε αὐτὸ δὲν εἶχαν καταλάβει οἱ φωστῆρες τῆς ἀριστερᾶς∙ καὶ αὐτοὶ μὲν φεύγουν, μὲ τὴν λογοδοσία ἀπαραιτήτως, ἀλλὰ ἐμεῖς πληρώνουμε.