Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις ἐξ αἰτίας τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1199 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 138,5350 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔμεινε σταθερός, 1174,60, ἀλλὰ ἔπεσε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 63,70. Οἱ ἐπενδυτές, παρὰ τὶς πληροφορίες γιὰ συμφωνία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν τρόϊκα, διατηροῦν τὴν ἐπιφυλακτικότητά τους, διότι δὲν ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς τόσες παλιωνδίες της ἐπὶ ὁλόκληρο πεντάμηνο∙ ὅλοι τους διερωτῶνται, τὸ τί ἐξυπηρετοῦσε ἡ πολιτικὴ τῶν καθυστερήσεων, ὅταν ἦταν δεδομένο ὅτι θὰ ὁδηγοῦσαν αὐτὰ σὲ ἀποκορύφωση τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομία σὲ πρωτοφανῆ ὕφεση, ὅπως καὶ ἔγινε, μὲ ὀκταπλασιασμὸ τῶν φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων καὶ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς. Ἐὰν εἶχαν συμφωνήσει ἐγκαίρως οἱ ἐπιβαρύνσεις θὰ ἦταν ἕνα δις εὐρὼ τὸ ἀνώτερο καὶ αὐτὸ θὰ ἀντισταθμιζόταν ἀπ’ τὴν συνέχεια τῆς ἀναπτύξεως, μὲ 2% ἤδη τὸν Δεκέμβριο.