Παράξενης μορφῆς κινήσεις

Οἱ κινήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ ψέμματα καὶ λοιδορίες ἐπὶ πεντάμηνο, δὲν θεωροῦνται καθόλου φυσιολογικές∙ ὅσο κι ἂν ἐξυπηρετοῦν τὸν μύχιο σκοπό του, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ, ὁδηγοῦν τελικὰ στὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα καὶ στὴν πρόωρη ἀποχώρησή του ἀπ’ τὴν ἐξουσία. Ὁ Ναπολεοντίσκος πίστευε, ὅτι θὰ μάγευε τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς καὶ ὅτι θὰ ἤλεγχε τὸν ἑλληνικό∙ δὲν συνέβη τίποτε ἀπ’ αὐτά, ἐνῶ ἀποβαίνει ἀπὸ ἀριστερὴ παρένθεση σὲ ἀριστερὴ ἐφιαλτικὴ ἀπόστροφο∙ τέτοιας διαστάσεως λάθη δὲν εἶναι φυσιολογικά, καὶ γιὰ ἕναν μονολιθικῆς νοοτροπίας πολιτικό, ἑπομένως κάτι ἄλλο συμβαίνει, πέραν τῆς ἀντιγραφῆς τοῦ μαθητευομένου μάγου. Ἡ ἀπουσία κάθε ἐπαφῆς μὲ τὴν ἀγορὰ καὶ τὴν κοινωνία δὲν ἐξηγεῖται εὔκολα, ἔστω κι ἂν ἐπικαλυπτόταν καταλλήλως ἀπ’ τὴν διαπλοκή∙ ἡ ἐλάχιστη ἀπήχησή του στὸν κόσμο ἀποδείχθηκε, ὅταν οἱ πρῶτες δημοσκοπήσεις δίδουν 29% ὄχι καὶ 57% ναί, δηλαδή, τόσο ἔπεσε ἔξω στὴν ἀποφασιστική του κίνηση