Σεισάχθειαν προσαγορεύσας

Ὁ Πλούτραρχος συνεχίζει τὴν σύγκριση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τοὺς μεγάλους Ἕλληνες σὲ κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἔργα, ὡς συμπλήρωμα τῆς ἱστορικῆς ἀξιολογήσεως τῆς προσωπικότητός του∙ ἦταν γενικὴ ἡ πεποίθηση μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ρωμαίων ὅτι ἦταν πολὺ μεγαλύτερο τὸ ἔργο τοῦ νεαροῦ βασιλέως. «Σόλων χρεῶν ἀποκοπὴν ἐν Ἀθήναις ἐποίησε, σεισάχθειαν προσαγορεύσας»∙ ὁ Σόλων χάρισε τὰ χρέη τῶν Ἀθηναίων, καὶ τὴν ἀποκάλεσε σεισάχθειαν, ἦταν τότε ἀγροτικὰ χρέη κυρίως. «Ἀλέξανδρος δὲ τὰ χρέα τοῖς δανείσασιν ὑπὲρ τῶν ὀφειλόντων αὐτὸς ἐξέτισε»∙ ὁ Ἀλέξανδρος ὅμως τὰ χρέη πρὸς τοὺς δανειστὲς ὑπὲρ τῶν ὀφειλετῶν ὁ ἴδιος ἐξόφλησε. «Περικλῆς φορολογήσας τοὺς Ἕλληνας ἐκ τῶν χρημάτων ἐκόσμησεν ἱεροῖς τὴν πόλιν»∙ ὁ Περικλῆς μὲ χρήματα ἀπ’ τὴν φορολογία τῶν Ἑλλήνων κόσμησε μὲ ἱεροὺς ναοὺς τὴν ἀκρόπολιν. Τὰ κριτήρια τῆς ἀξιολογήσεως δὲν εἶναι καὶ πολὺ πειστικά, διότι ὁ Ἀλέξανδρος καρπώθηκε τὸν μεγαλύτερο ἱστορικὰ θησαυρὸ τῶν Περσῶν βασιλέων.