Ἔκδοση ἀναγκαστικῶν νόμων

Ἡ προσφυγὴ στὴν ἔκδοση πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου εἶναι κατάφωρα ἀντισυνταγματική, διότι αὐτὲς προβλέπονται ἀπ’ τὸ Σύνταγμα μόνο γιὰ ἔκτακτες ἀνάγκες οἰκονομικῆς μορφῆς καὶ ὄχι γιὰ θέματα λειτουργίας τοῦ πολιτεύματος, ὅπως γίνεται μὲ τὴν περίπτωση τοῦ δημοψηφίσματος∙ ἡ ἀλλαγὴ τῶν ὅρων διεξαγωγῆς του γίνεται κατὰ παράβαση τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς κειμένης νομοθεσίας καὶ ἀποτελεῖ καθαρὰ φασιστικὴ πράξη. Εἶναι κανονικὴ ἀντιγραφὴ τῶν ἀναγκαστικῶν νόμων τῆς δικτατορίας καὶ συμπληρώνει τὸν τρόπο προκηρύξεως τοῦ δημοψηφίσματος, αἰφνιδιαστικὰ καὶ σὲ μία βδομάδα∙ δημοκρατία εἶναι πρωτίστως ὁ σεβασμὸς τῶν τύπων καὶ τῶν θεσμῶν καὶ νόμων. Τὸ δημοψήφισμα εἶναι πράξη ἐκφράσεως τῆς βουλήσεως τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ὄχι μὲ οἱονδήποτε τρόπο, διότι αὐτὸ εἶχε κάνει καὶ ἡ δικτατορία δύο φορὲς μάλιστα καὶ μὲ προθεσμία τριῶν ἑβδομάδων γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ κόσμου, ὅπως προέβλεπαν οἱ σχετικοὶ νόμοι τῆς δημοκρατίας∙ τώρα ἀλλάζουν καὶ οἱ νόμοι μὲ αὐθαίρετο τρόπο.