ΒΡΙΚΣ καὶ ἄμυνα Σαγκάης

Στὴν Σαγκάη ὑπογράφηκε χθὲς ἡ ἵδρυση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ἀναπτύξεως καὶ Ὑποδομῶν τῶν ΒΡΙΚΣ καὶ ἀρχίζει τὶς ἐργασίες της, ἐνῶ στὴν Ἁγία Πετρούπολη ὑπογράφηκε συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης∙ οἱ Ἀναδυόμενοι ἐπεκτείνουν τὸν συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς τους καὶ στὴν ἄμυνα, πέραν τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν νομισματικῶν. Τὸ βῆμα κρίνεται ἀποφασιστικό, διότι ἡ κρίση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ὁ ἰσλαμικὸς κίνδυνος ἀπαιτεῖ τὴν στενὴ διεθνῆ συνεργασία μὲ τὶς Ρωσία, Κίνα καὶ ἄλλους τῶν ΒΡΙΚΣ∙ ἀνάγονται πλέον σὲ ρυθμιστὲς τῶν διεθνῶν πραγμάτων, διότι διαθέτουν καὶ τὴν οἰκονομικὴ ρώμη. Στὴν ΑΙΙΒ ἡ Κίνα διαθέτει τὸ 22% τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου, 7,5%, Ἰνδίες, 6,5%, Γερμανία καὶ 6%, Ρωσία∙ ἡ παρέμβασή της στὴν παγκόσμια οἰκονομία θεωρεῖται καθοριστικὴ καὶ ἀνταγωνιστικὴ πρὸς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Οἱ Ἀναδυόμενοι ζητοῦν τὴν ἀναθεώρησή του, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν ἀρνοῦνται καὶ αὐτοὶ ἀντιδροῦν.