Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ σταδιακὴ ἐκτόνωση τῶν πιέσεων ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κρίση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1197 δολλάρια καὶ 136,9750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 62,72, καὶ ἔμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1175. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι ἐλέγχονται οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν κρίση στὴν Εὐρωζώνη, ἂν καὶ ἄλλοι πιστεύουν ὅτι τὴν τελευταία στιγμὴ θὰ ὑπάρξει συμφωνία∙ οἱ παρατηρητὲς ὅμως προβλέπουν μαύρη περίοδο γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἔστω καὶ μόνο ἀπ’ τὶς δύο αὐτὲς μέρες, καθὼς ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ ζημίες εἶναι σχεδὸν ἴδιες μὲ ἐκεῖνες τοῦ πενταετοῦς μνημονίου. Ὁ ἰδιωτικὸς τομέας ἔχει παραλύσει πλήρως καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις, ἀκόμη καὶ ἂν διαθέτουν ρευστὸ χρῆμα, δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους, προμηθευτὲς καὶ μισθοδοσία, διότι ἔχουν κλείσει οἱ τράπεζες∙ οἱ συναλλαγὲς μὲ τὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἀκόμη δυσκολώτερες, διότι ἦταν προβληματικὲς ὁλόκληρο τὸ προηγούμενο πεντάμηνο τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως.