Ζημίες ἀντίστοιχες κατοχῆς

Ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ στὴν χώρα τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ εἶναι ἀντίστοιχη ἐκείνης τῆς κατοχῆς, ἐὰν ψηφίσουμε ὄχι, ὅταν στὸ λιανικὸ ἐμπόριο ἡ μείωση τῶν συναλλαγῶν ἀνέρχεται στὸ 70%, οἱ βιομηχανίες κλείνουν καὶ οἱ ματαιώσεις τουριστικῶν κρατήσεων φθάνουν τὶς 50000 ἡμερησίως∙ οἱ τράπεζες μὲ ναὶ μπορεῖ νὰ ἀνοίξουν τὴν Τρίτη, διότι τότε θὰ αὐξήσει ἐπειγόντως τὴν χρηματοδότησή της ἡ Φραγκφούρτη, ἐνῶ μὲ ὄχι μπορεῖ νὰ κάνουν καὶ μῆνες. Ἡ οἰκονομία εἰσῆλθε σὲ φάση μαύρης ἀγορᾶς, καθὼς οἱ τοκογλύφοι ἐμφανίσθηκαν καὶ δίδουν εὐρώ, ἀπὸ ὅσα εἶχαν ἀποσύρει προηγουμένως, στοὺς ἐπιχειρηματίες μὲ τὸ ἀζημίωτο∙ διέθεταν ὁπωσδήποτε τὶς διασυνδέσεις τους μὲ ἀμοιβαία ἐξυπηρέτηση. Σὲ περίοδο εἰρήνης δὲν ἔχει καταρρεύσει ποτὲ τόσο ἀπότομα καμμία οἰκονομία, καὶ αὐτὸ ἦταν ἀποτέλεσμα προμελετημένου σχεδίου ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους ὑπὸ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ ἔχουν περιορισθεῖ ἀρκετὰ οἱ ἀσκήσεις τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας γιὰ λόγους οἰκονομίας.