Ὑπ’ ὀλιγαρχίας κατελθεῖν

Ὁ Φρύνιχος ἦταν ὁ στρατηγὸς ποὺ παρέσυρε τοὺς Ἀθηναίους στὴν ἀνοχή τους ἀπέναντι στὴν ὀλιγαρχία τῶν τετρακοσίων, τὸ 411 π.Χ. κατὰ τὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο, μὲ τὸν Ἀντιφῶντα θεωρητικό∙ ἐθεωρεῖτο καλὸς στρατηγὸς καὶ δημοκρατικῶν πεποιθήσεων. Τὴν ταραγμένη περίοδο μὲ πολλὲς δολοφονίες, «παρέσχε δὲ καὶ ὁ Φρύνιχος ἑαυτὸν πάντων διαφερόντως ἐς τὴν ὀλιγαχίαν»∙ συμπαρατάχθηκε μὲ προθυμία καὶ ὁ Φρύνιχος μὲ τὴν ὀλιγαρχία. «Δεδιὼς τὸν Ἀλκιβιάδη καὶ ἐπιστάμενος εἰδότα αὐτὸν ὅσα ἐν τῇ Σάμῳ πρὸς Ἀστύοχον ἔπραξε»∙ φοβήθηκε τὸν Ἀλκιβιάδη, ἐπειδὴ γνώριζε ὅσα ἔκανε στὴν Σάμο μὲ τὸν Λακεδαιμόνιο Ἀστύοχο. «Νομίζων οὐκ ἄν ποτε αὐτὸν κατὰ τὸ εἰκὸς ὑπ’ ὀλιγαρχίας κατελθεῖν»∙ πιστεύων ὅτι ἦταν ἀδύνατο ἐπιστρέψαι ὑπὸ καθεστὼς ὀλιγαρχίας. «Πολύ τε πρὸς τὰ δεινά, ἐπειδήπερ ὑπέστη, φερεγγυώτατος ἐφάνη»∙ καὶ ἐπειδὴ γνώριζαν ὅτι εἶχε ἐκτεθεῖ στοὺς πολεμικοὺς κινδύνους, φάνηκε πολὺ ἔμπιστος. Ἀμέσως ἄρχισε διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Σπαρτιάτες γιὰ παράδοση τῶν Ἀθηναίων.