Ανάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1026 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 133,8757 γιέν, ἐπίσης ὁ χρυσός, 1154,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,26. Τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα μᾶλλον περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα καὶ δὲν ἀπασχολεῖ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, ἴσως ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι θὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἔξοδος τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ὑποβολὴ τοῦ αἰτήματος γιὰ χρηματοδότηση ἀπ’ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθερότητος θεωρήθηκε ὡς ἔνδειξη γιὰ συμφωνία. Τὰ προβλήματα ρευστότητος στὴν Κίνα καὶ ἡ πρόβλεψη γιὰ ἀνάπτυξη 6,9% τὸ δεύτερο τρίμηνο ὁδήγησαν στὴν ὑποχώρηση τῶν μετοχῶν τὸ τελευταῖο τριήμερο∙ ἡ αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείματος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τὸν Μάιο προκάλεσε τὴν ἐνισχυση τοῦ ἀρνητικοῦ κλίματος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, μαζὶ μὲ τὴν ὑποχώρηση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου. Ἡ Ἀμερικὴ πληρώνει ἄσχημα τὴν πτώση, διότι τὰ σχιστολιθικὰ ἀποθέματα προϋποθέτουν ὑψηλότερες τιμές.