Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ὡς ἔνδειξη λύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1050 δολλάρια καὶ 134,2850 γιέν, μὲ σταθερὸ χρυσό, 1154,25, καὶ ἄνοδο τοῦ πετρελαίου, 58,48. Τὸ παιχνίδι τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἀποκαλύπτεται, μὲ τὴν διευκρίνιση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὅτι, κοινοποίησε τὴν ἔκθεσή του γιὰ τὸ χρέος, ὡς ἀπάντηση στὴν εὐρωπαϊκὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ ναί, ἀλλὰ δὲν συμπλήρωσε, ὅτι ὅλα αὐτὰ ἦταν γνωστά, καθὼς ἔχουν περιληφθεῖ καὶ στὶς προηγούμενες ἐκθέσεις του, μὲ τὴν ὑποσημείωση, ὅτι τὸ Ταμεῖο δὲν ἀντιδρᾶ στὴν προπαγανδιστική του χρησιμοποίηση ἀπ’ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, μόνο αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς καὶ ἀποκρύψεως τῶν σχετικῶν μὲ τὴν ἀνάγκη μεταρρυθμίσεων καὶ ὅτι τὸ χρέος ἦταν βιώσιμο μὲ τοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας τὸ Φθινόπωρο. Στὴν Σαγκάη σημειώθηκε ἄνοδος, μετὰ ἀπὸ ὑποχώρηση πολλῶν ἡμερῶν∙ φαίνεται ὅτι ὁμαλοποιεῖται ἡ κινεζικὴ ἀγορὰ κεφαλαίων, μὲ ἀντίκτυπο στὴν Ἀσία.