Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1072 δολλάρια καὶ 136,5350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1154,95, ἀλλὰ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 58,18. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι βλέπουν τὴν ὁμαλοποίηση τῶν συναλλαγῶν, καθὼς καὶ στὴν Κίνα ἔχει ξεπερασθεῖ ἡ κρίση, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κεφαλαιαγορᾶς∙ ἡ Εὐρωζώνη ἀπέδειξε ὅτι ἔχει δυνατότητες ἀπαντήσεως στὰ δύσκολα προβλήματα, καὶ ὅταν μάλιστα αὐτὰ προέρχονται ἐξ ὑπαιτιότητος μέλους της, ὅπως ἔκανε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση μὲ τὴν συστηματικὴ παραμέληση τῶν κοινοτικῶν ὑποχρεώσεών μας καὶ ὑπονόμευση τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ ἀντοχὴ τοῦ εὐρὼ καὶ ἡ ἀποτυχία τῶν ἐπιθέσεων τῶν κερδοσκόπων ἀπέδειξαν τὴν πολιτική, πέραν τῆς οἰκονομικῆς συνοχῆς, δυναμικὴ τῶν ἑταίρων∙ ἔτσι γίνεται στὴν ἱστορία ἡ ἕνωση κρατῶν καὶ λαῶν, μὲ εἰρηνικὲς διαδικασίες μάλιστα καὶ ὄχι ὡς ἀποτέλεσμα πολέμου, ὅπως συνέβη σὲ ἀντίστοιχες ἄλλες περιπτώσεις.