Προβλήματα τῆς ὑστερικῆς

Τὰ δυσκολώτερα διαδικαστικὰ προβλήματα γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ προέρχονται ἀπ’ τὴν ὑστερική, διότι ἀπειλεῖ μὲ παρεμπόδιση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Κοινοβουλίου, λόγῳ τῆς θέσεώς της∙ ὁ Κανονισμὸς τῆς Βουλῆς δὲν προβλέπει ρύθμιση περιπτώσεων συγκρούσεως τοῦ προέδρου της μὲ τὸν πρωθυπουργό, διότι αὐτὸ θεωρεῖται ἀδιανόητο γιὰ ὅλα τὰ Κοινοβούλια. Ἡ ὑστερικὴ ὅμως διαμηνύει ὅτι θὰ καταψηφίσει τὰ μέτρα, καὶ ὅτι θὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἔκδοση τῆς ἡμερησίας διατάξεως γιὰ τὴν παραπομπή τους στὶς ἁρμόδιες Ἑπιτροπὲς καὶ στὴν Ὁλομέλεια∙ ἀναζητεῖται ἄλλη διαδικασία, διότι καὶ ἡ ὑποβολὴ προτάσεως μομφῆς ἐναντίον της σημαίνει τὴν ἀπώλεια μιᾶς τουλάχιστον ἡμέρας, ὅταν μετροῦν ἀκόμη καὶ οἱ ὧρες γιὰ τὴν ψήφιση τῶν μέτρων καὶ τὴν ἔκδοση τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων, πρὶν ἀπ’ τὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τοὺς ἑταίρους.