Ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας

Τὸ ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ ὄργανο τὸν κουρεμένο καὶ μέσο τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἀποκαλύφθηκε∙ ὅλα εἶχαν προμελετηθεῖ, ἡ ἀποστέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ χρῆμα, μὲ τὴν ἀπορρόφησή του γιὰ ἐξόφληση τῶν χρεῶν, τὸ πάγωμα τῶν εἰσπράξεων ἀπ’ τὰ κοινοτικὰ κονδύλια, τὴν ἀφαίρεση τῶν διαθεσίμων δήμων καὶ ὀργανισμῶν καὶ τὴν προκλητικὴ ὑπονόμευση τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη. Ὁ κουρεμένος εἶχε σχηματίσει καὶ εἰδικὴ ὁμάδα γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ γι’ αὐτὸ διέκοψαν τὶς διαπραγματεύσεις καὶ προκήρυξαν τὸ παράνομο δημοψήφισμα, ἀλλὰ διαπίστωσαν ὅτι δὲν εἶχαν ὑποστήριξη οὔτε στοὺς ἄλλους ὑπουργούς∙ τότε ὑποχώρησε ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ προσπαθεῖ νὰ σώσει τώρα τὸ κεφάλι του. Ἀργὰ πλέον.