Ἀλλαγὲς διεθνοῦς δυναμικῆς

Οἱ ἀλλαγὲς τῆς διεθνοῦς δυναμικῆς θεωρεῖται δεδομένη, μὲ τὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο ἐντεινόμενο, τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης καὶ τῶν ΒΡΙΚΣ, ὡς κύριο πόλο τῶν ἀναδυομένων χωρῶν, καὶ τὴν Εὐρωζώνη διασφαλίζειν τὴν ἑνότητα τῆς Δύσεως, μετὰ καὶ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ ἡ διάσκεψη τῆς Οὔφα τῶν δύο πρώτων τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἔδειξε ὅτι ὁ σινορωσικὸς ἄξονας συγκεντρώνει τὴν ἰσχυρὴ διεθνῆ παρουσία τους, μὲ συνεργασία καὶ στὸν ἀμυντικὸ τομέα, ἐνῶ ἐκπροσωποῦν τὸ 42% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, τὸ 27% τῆς ἐκτάσεως, τὸ 26% τοῦ ΑΕΠ καὶ τὸ 40% τοῦ ἐμπορίου, ἀλλὰ καὶ τὰ περισσότερα συναλλαγματικὰ διαθέσιμα. Ἤδη μὲ τὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων καὶ Ὑποδομῶν ἀρχίζει τὴν χορήγηση πιστώσεων, ἐνῶ παρεμβαίνει καὶ ἡ Τράπεζα Συναλλαγματικῶν Ἐγγυήσεων γιὰ τὰ ἀναδυόμενα κράτη∙ πολιτικὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμβολή τους στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομικὴ ἰσορροπία τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.