Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1011 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 136,0650 γιέν, καὶ ἀνάλογη αὔξηση τοῦ χρυσοῦ, 1154,75, καὶ τοῦ πετρελαίου, 58,02. Ἡ Εὐρωζώνη κινεῖται δραστήρια γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της καὶ ἤδη θεωρεῖται δεδομένη ἡ χορήγηση 7,5 δις εὐρὼ μέχρι τὴν Παρασκευὴ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἡ διάθεση τῶν πρώτων πιστώσεων γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν, ἔστω καὶ γιὰ κάποιες λειτουργίες της∙ ἤδη μετὰ τὰ ἐγκώμια τοῦ Φρανσου Ὁλλάντ, ἡ Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση ἐνέκρινε τὴν συμφωνία καὶ ἀναμένεται τὸ ἴδιο ἀπ’ τὴν Μπούντεστανγκ. Στὴν Κίνα τὸ δεύτερο τρίμηνο τὸ ΑΕΠ αὐξήθηκε κατὰ 7%, ὅπως καὶ οἱ ἐξαγωγὲς τὸν Ἰούνιο, ὑπεράνω τῶν προβλέψεων τῶν παρατηρητῶν∙ ὁ δράκος ἐπανέρχεται στὶς ἀγορὲς δριμύτερος πλέον ἀπὸ ὅ,τι ἀναμενόταν τελευταῖα.