Ναπολεοντίσκος σὲ ἀπόγνωση

Σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, καθὼς ὁλόκληρη τὴν μέρα χθὲς δὲν μπόρεσε νὰ ἀλλάξει τὴν κυβέρνησή του, ἐνῶ ὁ χρόνος ἐπείγει καὶ εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη ἡ προετοιμασία τοῦ δευτέρου νομοσχεδίου προαπαιτουμένων καὶ τῆς ἐκδόσεως τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους∙ ὁ λόγος εἶναι ὁ γνωστός, φοβᾶται ὅτι οἱ διαρροὲς θὰ εἶναι πολὺ περισσότερες καὶ ἡ παραμονή του στὴν ἐξουσία μᾶλλον καθίσταται ἀδύνατη. Ἡ τόλμη ἀναμένεται ὡς συμπλήρωμα τῆς συμφωνίας, διαφορετικὰ ἡ χώρα ὁδηγεῖται ἐκ νέου στὴν καταστροφή∙ οἱ καθυστερήσεις καὶ ἡ ἀβεβαιότης εἶναι ἡ χειρότερη ἐξέλιξη γιὰ τὴν χώρα, μὲ σοβαρὲς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο ἀπευθύνονται στοὺς βουλευτές, γιὰ τὸν ἐκφοβισμό τους, ὅτι δὲν θὰ περιληφθοῦν στὶς λίστες, ἀλλὰ προκάλεσε πολλὰ μειδιάματα καὶ μᾶλλον πείσμωσε τοὺς διαφωνοῦντες∙ αἰσθάνοντται ἄλλωστε οἱ πραγματικοὶ νικητές, διότι ἐπέτυχαν στὴν πρώτη μεταξύ τους ἀναμέτρηση.