Καὶ ἄλλαι πυκναὶ ἐκκλησίαι

Ἡ κατάλυση τῆς ὀλιγαρχίας τῶν τετρακοσίων ἔγινε μετὰ τὴν ἀποστασία τῆς Εὐβοίας καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες ἧττες τῶν Ἀθηναίων∙ ἦταν καὶ ὁ στρατὸς τῆς Σάμου ποὺ εἶχε παραμείνει δημοκρατικός. «Καὶ ἐκλησίαν ξυνέλεγον τότε πρῶτον ἐς τὴν Πνύκα καλουμένην»∙ καὶ τότε γιὰ πρώτη φορὰ συγκάλεσαν ἐκκλησία τοῦ δήμου στὴν ἀποκαλουμένη Πνύκα. «Ἐν ᾗπερ καὶ τοὺς τετρακοσίους καταπαύσαντες τοῖς πεντακισχιλίοις ἐψηφίσαντο τὰ πράγματα παραδοῦναι»∙ στὴν ὁποία κατάργησαν τοὺς τετρακόσιους καὶ παρέδωσαν τὴν ἐξουσία στοὺς πέντε χιλιάδες. «Εἶναι δὲ αὐτῶν ὁπόσοι καὶ ὅπλα παρέχονται»∙ καὶ ἦταν μεταξύ τους καὶ ὅσοι φέρουν ὅπλα. «Καὶ μισθὸν μηδένα φέρειν μηδεμιᾶς ἀρχῆς, εἰ δὲ μή, ἐπάρατον εἶναι»∙ καὶ νὰ μὴν παίρνει κανένας μισθό, διαφορετικὰ θὰ εἶναι ἐπάρατος. «Ἐγίνοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον πυκναὶ ἐκκλησίαι, ἀφ’ ὧν καὶ νομοθέτας καὶ τἆλλα ἐψηφίσαντο ἐς τὴν πολιτεία»∙ ἔγιναν μετὰ καὶ ἄλλες ἐκκλησίες στὶς ὁποῖες συμπλήρωσαν μὲ νομοθεσία.