Διάβαση ρωσικῶν ἀεροπλάνων

Τὸ ρωσικὸ αἴτημα γιὰ διάβαση πολεμικῶν ἀεροπλάνων τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν Συρία ἐγκρίνεται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, παρὰ τὴν παρέμβαση τῆς Οὐάσιγκτον∙ τὸ αἴτημα ἀφορᾶ μεταφορὰ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ἀλλὰ ἡ Ἀμερικὴ ὑποψιάζεται ὅτι πρόκειται γιὰ πολεμικὸ ὑλικό, ἐνῶ διερευνᾶ πληροφορίες ὅτι, Ρῶσοι στρατιῶτες καὶ μαχητικὰ ἐνισχύουν τὶς δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος Ἀσσάντ. Ἡ ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση δὲν ἔδωσε ἀπάντηση, ἂν καὶ ἡ ἄρνηση ἦταν ἕτοιμη ἀπ’ τὴν προκάτοχό της, μὲ ἀπόφαση τοῦ Πέτρου Μολυβιάτη∙ ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀναμίξεως στὴν ἀναμέτρηση τῶν μεγάλων στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ διατήρηση καλῶν σχέσεων μὲ ὅλους εἶναι ἐπιβεβλημένη, ὁπότε ἡ ἑπόμενη, μὲ πρόσφατη λαϊκὴ ἐντολή, χαράσσει τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, πάντα ὅμως στὰ πλαίσια τῆς Εὐρώπης∙ δὲν χρειάζονται περιττὲς κινήσεις.