Οἱ πλεῖστοι δημοκρατίας

Μετὰ τὴν ἧττα τους στὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο οἱ Ἀθηναῖοι συνθηκολόγησαν μὲ τοὺς Σπαρτιάτες∙ εἶχαν χάσει τὰ πάντα καὶ εἶχαν ἀφεθεῖ στὴν καλὴ διάθεση τοῦ αὐταρχικοῦ καὶ ἀδιστάκτου Λυσάνδρου. «Ἀθηναῖοι ἔδει τὰ τείχη τῆς πόλεως καθελεῖν καὶ τῇ πατρίῳ πολιτείᾳ χρῆσθαι»∙ ἔπρεπε οἱ Ἀθηναῖοι νὰ κατεδαφίσουν τὰ τείχη τῆς πόλεως καὶ νὰ καταργήσουν τὸ πολίτευμά τους. «Καὶ τὰ μὲν τείχη περιεῖλον, περὶ δὲ τῆς πολιτείας πρὸς ἀλλήλους διεφέροντο»∙ καὶ κατεδάφισαν τὰ τείχη, ἀλλὰ γιὰ τὸ πολίτευμα διαφώνησαν μεταξύ τους. «Οἱ γὰρ τῆς ὀλιγαρχίας ὀρεγόμενοι τὴν παλαιὰν κατάστασιν ἔφασαν δεῖν ἀνανεοῦσθαι»∙ διότι οἱ ὀπαδοὶ τῆς ὀλιγαρχίας ζητοῦσαν τὴν ἀποκατάσταση τοῦ παλαιοῦ ἐπὶ Πεισιστράτου καθεστῶτος. «Οἱ δὲ πλεῖστοι δημοκρατίας ὄντες ἐπιθυμηταὶ τὴν τῶν πατέρων πολιτείαν προεφέροντο καὶ ταύτην ἀπήφηναν οὖσαν δημοκρατίαν»∙ οἱ περισσότεροι δὲ ἦταν ὑποστηρικτὲς τῆς δημοκρατίας καὶ ἐπέλεγαν τὸ πολίτευμα τῶν πατέρων τους, λέγοντες ὅτι αὐτὴ ἦταν δημοκρατία.