Κίνα, ὑποχώρηση ἐμπορίου

Τὸ ἐξωτερικὸ ἐμπόριο τῆς Κίνας σημείωσε μεγάλη ὑποχώρηση τὸν Αὔγουστο -14,3%, εἰσαγωγές, 6,1%, ἐξαγωγές-, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς διεθνοῦς ὑφέσεως, ἐνῶ οἱ προβλέψεις γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τὸ 2015, περιορίσθηκαν στὸ 7,3% ἀπὸ 7,4% προηγουμένως∙ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς προκάλεσαν καὶ τὴν πτώση στὸ Χρηματιστήριο τῆς Σαγκάης πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποτίμηση τοῦ ρεμίνμπι, ἐνῶ ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα διέθεσε 93 δις δολλάρια γιὰ στήριξη, ἀλλὰ τῆς ἀπόμειναν ἄλλα 3,557 τρις ἀποθέματα. Ὁ ἀτλαντικὸς τύπος καλλιέργησε ἀτμόσφαιρα πανικοῦ, χωρὶς ὅμως ἀνταπόκριση στὸ ἐσωτερικό της, καθὼς ἡ κυβέρνηση προετοιμάζει τὴν μετάβαση τῆς οἰκονομίας ἀπὸ βιομηχανικὴ σὲ ὑπηρεσιῶν∙ ἤδη ὁ τριτογενὴς τομέας καλύπτει τὸ 50% περίπου τοῦ ΑΕΠ, μὲ ἔμφαση στὴν προηγμένη τεχνολογία, ὅπου ἐμφανίζεται ἀνταγωνιστική, παρά τὴν ὑστέρηση ἀναδείξεως.