Προσφυγικό, εὐθύνες ΗΠΑ

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἡ μοναδικὴ μεγάλη χώρα ποὺ ἔχει ἀρνηθεῖ τὴν ἐγκατάσταση προσφύγων στὴν περίοδο αὐτή, ὅπου ἑκατοντάδες χιλιάδες κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἰταλία∙ πέραν τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, Ρωσσία, Ἀὐστραλία, Βραζιλία, Βενεζουέλα προσφέρθηκαν γιὰ τὴν ἀποδοχὴ προσφύγων, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον καὶ οἱ ἀραβικὲς χῶρες ἀρνοῦνται πεισματικά. Στὸν ἔγκυρο τύπο πληθαίνουν οἱ ἐπικρίσεις γιὰ τὴν στάση αὐτή, ἐνῶ ὑπογραμμίζεται ὅτι τὶς πολεμικὲς συγκρούσεις στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ τὶς ἔχουν προκαλέσει οἱ Ἀμερικανοὶ μὲ τὶς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις τους καὶ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων∙ ἡ ἄρνηση τῆς χώρας σύμβολο γιὰ ὑποδοχὴ μεταναστῶν κάθε μορφῆς ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἐπανάσταση ἀντανακλᾶ τὶς βαθύτερες ἀλλαγὲς στὴν κοινωνία της, καὶ μάλιστα μὲ πρόεδρο ἀπόγονο ἀφρικανῶν μεταναστῶν. Τὸ πλῆγμα γιὰ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα θεωρεῖται πολὺ σοβαρὸ στὸ τέλος τῆς δεύτερης θητείας του, ἐνῶ πληθαίνουν τὰ φαινόμενα φυλετικῆς βίας στὸ ἐσωτερικό της.